Termes i condicions generals de lloguer

Termes i condicions generals de lloguer

Des de l’inici de les gestions per a realitzar la reserva d’una camper, les següents condicions de lloguer són aplicable i passen a formar part del contracte d’arrendament del vehicle camper que es formalitzarà entre totes dues parts: l’empresa ALQUILOVAN S.L., d’ara endavant “l’empresa” (arrendador) i vostè, d’ara endavant “client” (arrendatari).

Li preguem que llegeixi amb atenció aquestes condicions comercials ja que són d’ineludible aplicació.

 1. Àmbit d’aplicació, contingut del contracte i dret aplicable.

1.1. Únicament són vàlides les següents Condicions Comercials Generals de l’empresa. No s’admetran aquelles condicions del client que difereixin o siguin contràries a les Condicions Comercials Generals de l’empresa. Aquestes últimes també seran vàlides quan l’empresa llogui sense reserves l’autocaravana al client, fins i tot coneixent les condicions divergents del client.

1.2. L’objecte del contracte formalitzat amb el client, és únicament el lliurament en règim de lloguer de la camper i, en el seu cas, dels accessoris extres o opcionals dels oferts per l’empresa i reservats pel client amb anterioritat.

1.3. Al moment del lliurament del vehicle es formalitzarà un contracte de lloguer entre el client i l’empresa regit exclusivament pel dret espanyol, per les condicions generals aquí recollides i per les especials que es pacti entre les parts. El client organitzarà ell mateix el seu viatge i utilitzarà el vehicle sota la seva pròpia responsabilitat. El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada per les parts. Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer per un període indeterminat a causa d’un ús continuat.

1.4. Tots els acords entre l’empresa i el client es realitzaran per escrit, ja sigui per via telemàtica, postal o presencial.

 1. Edat mínima i conductors autoritzats.

2.1.El client i cadascun dels conductors (màxim 2 conductors) hauran de tenir com a mínim 25 anys i estar en possessió del permís de conducció classe B vigent i amb més de dos anys d’antiguitat o el permís nacional equivalent a aquest. En cas de no ser resident a la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional en vigor corresponent a aquesta mena de vehicles. Per cada conductor addicional s’abonarà la quantitat diària establerta en la llista de preus vigent de l’empresa en el moment de realitzar la reserva.

2.2.si en el moment del lliurament de la camper per part de l’empresa, el client no disposa del permís de conduir que es correspongui amb el vehicle llogat o la documentació presentada és falsa o inexacta, es considerarà amb caràcter general que el client no ha acudit a recollir la camper, per la qual cosa s’aplicaran les condicions de rescissió de la reserva vinculant per part del client que es contenen en l’apartat 4.2. del present document, sense dret a indemnització ni a devolució de cap mena.

2.3.Tan sols podran conduir el vehicle el client i els conductors esmentats en el contracte de lloguer i que compleixin les condicions previstes en l’apartat 2.1 d’aquest document. En el moment de la reserva del vehicle, el conductor titular està obligat a enviar a l’empresa copia en vigor dels següents documents:

 1. a) Document nacional d’identitat (DNI), en defecte d’això passaport,
 2. b) Permís de conduir europeu, en defecte d’això permís de conduir internacional,
 3. c) Targeta de crèdit vàlida durant els pròxims 6 mesos a la data de lloguer del vehicle.

En el moment de la recollida del vehicle serà obligatori presentar els originals d’aquesta documentació. Tots els conductors autoritzats tindran responsabilitat personal sobre qualsevol infracció legal que sigui incorreguda durant el període del lloguer. El client autoritza expressament l’empresa que les conseqüències econòmiques de qualsevol infracció personal comesa durant el temps que dura el lloguer siguin carregats en la seva targeta de crèdit en els següents dotze mesos.

 1. Preus i durada del lloguer.

3.1.El preu del lloguer de l’autocaravana i el període mínim de lloguer durant les diferents èpoques de l’any, es deriven de la llista de preus vigent de l’empresa en el moment de realitzar la reserva. En funció dels dies de lloguer reservats, seran vàlids els preus que apareguin en la llista per a la temporada corresponent. Per cada lloguer es cobrarà un import fix i únic pels serveis prestats.

3.2.Els preus de lloguer dels accessoris opcionals, es deriven de la llista de preus de l’empresa vigent en el moment de formalitzar la reserva i que el client declara conèixer i acceptar expressament.

3.3.El lloguer mínim és de tres (3) dies i màxim de cinquanta (50) dies.

3.4.Els corresponents preus de lloguer inclouen l’IVA 21%, el quilometratge és il·limitat, segur a tot risc segons la corresponent cobertura del segur (vegeu més a baix apt. 11) i assistència en carretera en cas d’avaria.

3.5.El període de lloguer comença amb la recollida de la camper per part del client a l’hora acordada en el centre de lloguer i finalitza amb el lliurament de la mateixa per part del client a l’hora acordada en el mateix centre de lloguer.

3.6.si es retorna la camper una vegada transcorregut el temps pactat de lloguer, el client abonés a l’empresa la quantitat de 50 € +IVA per hora de retard, no obstant això, com a màxim per cada dia de retard el preu serà de 450 € +IVA. El client assumirà totes les despeses degudes a un retard en el lliurament del vehicle i especialment aquelles despeses derivades del fet que un altre client o una altra persona faci valer els seus drets enfront de l’empresa a conseqüència del citat retard.

3.7.En cas de retornar el vehicle abans que transcorri el període de lloguer contractat, es deurà igualment pagar el preu íntegre de lloguer acordat contractualment, sense que vingui obligada l’empresa a retornar al client cap quantitat.

3.8.la camper es lliura amb el dipòsit de combustible ple i així ha de retornar-se. En cas contrari, l’empresa cobrarà al client la quantitat de combustible que falti fins a omplir el dipòsit, incrementada en un 100% per les despeses de gestió. Seran de compte del client totes les despeses de carburant i manteniment durant el període de lloguer. El combustible del vehicle és sol DIÈSEL (s’exclou l’ús de BIODIÈSEL, expressament prohibit), per la qual cosa seran de compte del client totes les despeses que s’ocasionin a conseqüència d’usar un combustible diferent a DIÈSEL.

3.9.Per a retornar el vehicle en un centre diferent al de recollida, es requerirà un acord especial amb l’empresa i el pagament de l’import corresponent a aquest servei es pactarà abans de la recollida de l’autocaravana.

 

 1. Reserva

4.1. Les reserves només seran vinculants després de la confirmació de l’empresa i el posterior abonament per part del client del dipòsit del 50%, segons l’apartat 4.2. i exclusivament per a categoria de vehicles, no per a marques o models de vehicles. Això també serà vàlid encara que en la descripció de la categoria del vehicle s’indiqui a tall d’exemple un model concret.

L’empresa estarà obligada a oferir un vehicle de la categoria seleccionada. En el cas que el vehicle reservat no estigués disponible per circumstàncies de força major, l’empresa es reserva el dret a substituir el vehicle per un altre alternatiu sense previ avís. El vehicle alternatiu serà el més similar possible al vehicle inicialment reservat. L’empresa determinarà raonablement, si es deurà i quan, indemnitzar al client si la substitució del vehicle es duu a terme, en el cas de no poder oferir cap alternativa, l’empresa retornarà al client el 100% de l’import abonat més 350€ en concepte de danys i perjudicis.

4.2. Una vegada que l’empresa hagi lliurat la confirmació per escrit de la reserva, el client haurà d’abonar un dipòsit del 50% de l’import total del preu del lloguer en un període màxim de 2 dies laborables. A partir d’aquest moment la reserva serà vinculant per a totes dues parts. En cas que el client no compleixi aquest termini, s’entén que no s’ha realitzat cap reserva per part del client, la qual cosa eximeix de qualsevol responsabilitat a l’empresa. En cas que el client rescindeixi la reserva vinculant, aquest últim haurà de pagar les següents taxes d’anul·lació calculades a partir de la primera reserva confirmada:·

 • Per a reserves amb més de 30 dies d’antelació: Es realitzarà un pagament inicial del 50% de l’import del lloguer i un altre del 50% restant 30 dies abans de la data d’inici de lloguer.
 • Per a reserves amb menys de 30 dies d’antelació: Es realitzarà un únic pagament del 100% de l’import del lloguer.

4.3. És possible canviar la data del seu lloguer una única vegada. Perquè sigui vàlid, cal avisar del canvi, com a mínim, amb 25 dies d’antelació. Cal informar de la nova data triada en el moment del canvi i aquesta ha d’estar dins dels 12 mesos següents comptant des del primer dia del lloguer original. Aquest servei comporta un sobrecarrego del 20% del total del seu lloguer.

4.4 En el cas que l’arrendador efectuï un dipòsit i cancel·li la reserva, se li cobrarà un % sobre el total del lloguer:
– 31 dies abans del primer dia de lloguer: penalització del 25% del total del lloguer.
– Entre 30 i 21 dies abans del primer dia de lloguer: penalització del 35% del total del lloguer.
– Entre 20 i 11 dies abans del primer dia lloguer: penalització del 80% del total.
– A partir de 10 dies hàbils abans del primer dia de lloguer: penalització del 100% del total del lloguer.
– La no presentació del dia de la sortida suposarà la pèrdua total de la reserva i de l’import abonat.
– Si el dia contractat de sortida no es produeix el pagament total del contracte de lloguer, la companyia defacto anul·larà el contracte, i amb ell s’extingirà el valor de la reserva.
– S’aconsella la contractació d’una assegurança de cancel·lació que assumiria el reemborsament de la reserva.

 

 1. Condicions de pagament i fiança.

5.1. El preu del lloguer de la camper previst en funció de les dates de reserva, haurà d’estar íntegrament pagat 30 dies abans de la data prevista per a l’inici del lloguer. El pagament amb la targeta American Express està subjecte a un càrrec del 5% sobre el preu del lloguer.

5.2. A la recollida del vehicle, el client haurà d’abonar la quantitat NOU-CENTS EUROS 900 €, en targeta de crèdit, en concepte de fiança i com a garantia del fidel compliment de les obligacions del contracte d’arrendament. Previ al lliurament del vehicle totes dues parts subscriuran el contracte d’arrendament del vehicle conformement a les condicions especials de la reserva vinculant vàlidament realitzada i conforme a les presents condicions generals de lloguer, que hauran de ser acceptades expressament pel client com a part integrant del contracte. La no acceptació de les presents condicions generals per part del client en aquest moment s’entendrà com una rescissió de la reserva vinculant, per la qual cosa serà aplicable l’apartat 4.2 del present document.

5.3. En cas de reserves a curt termini (menys de 30 dies abans de la data d’inici del lloguer), el preu del lloguer vencerà immediatament i haurà de ser abonat pel client íntegrament al moment de realitzar-se la reserva.

5.4. La devolució de la fiança es farà efectiva a partir de les quaranta-vuit (48) hores laborals següents a la devolució del vehicle i després de ser examinat el vehicle per un responsable de l’empresa, el qual, en cas de desperfectes per mal ús o falta d’algun dels elements de l’inventari de lliurament, dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada, acceptant el client el pagament de la diferència si el cost dels desperfectes supera el valor de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys de manera immediata, l’empresa disposarà de 60 dies per a efectuar la liquidació i retornar la fiança si escau o reclamar la diferència entre aquesta i el cost dels desperfectes. En cas d’un sinistre, també es deduirà de la fiança l’import de la franquícia de l’assegurança a tot risc. En cas que s’hagi d’abonar al client una compensació del preu de lloguer pagat per endavant, aquest import es retornarà juntament amb la fiança.

5.5.la fiança serà utilitzada per a cobrir el cost de qualsevol pèrdua o mal de l’equipament, complements, extres, reparacions o mal negligent en el vehicle.

5.6. El client es compromet expressament a pagar a l’empresa:

 1. Els càrrecs addicionals que s’originin si el vehicle és deixat en algun altre lloc o ciutat, sense l’autorització de l’arrendador.
 2. L’import de tota classe de sancions, multes, penes, despeses judicials i extrajudicials derivats de qualsevol infracció de trànsit, ja sigui administrativa, penal o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, el client o empresa, derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, tret que s’hagin originat per culpa de l’empresa.
 3. En el cas que per culpa del client fos el vehicle retingut, paralitzat, precintat, dipositat o embargat, o de qualsevol manera immobilitzat per qualsevol causa, totes les despeses seran al seu càrrec, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.
 4. Despeses incorregudes per l’empresa (inclosos honoraris d’Advocats i Procuradors, encara que la seva intervenció no sigui preceptiva) en la reclamació de les quantitats degudes pel client en virtut del contracte actual.
 5. El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els efectes personals del client i acompanyants). En cas d’accident o robatori, el client es farà càrrec de l’import de 900 € per sinistre.
 6. Tots aquells danys causats a un tercer o a l’empresa no coberts per l’assegurança del vehicle i que siguin avaluables econòmicament en aquest moment, sense perjudici del que es disposa en l’apartat 5.4.

5.7. Si el client es retarda en els pagaments, s’aplicaran interessos per demora de conformitat amb les disposicions legals vigents.

 

 1. Lliurament i devolució del vehicle.

6.1. Abans d’iniciar el viatge, el client està obligat a seguir les instruccions de maneig que li doni el personal tècnic de l’empresa, en el punt de lliurament. Així mateix, s’elaborarà una acta de lliurament (Check Out) en el qual es descriurà l’estat del vehicle i inventari a bord i que hauran de signar totes dues parts. L’empresa es podrà negar a lliurar el vehicle fins que no s’hagi realitzat la instrucció de maneig del vehicle.

6.2. En retornar el vehicle, el client està obligat a realitzar una revisió final de l’autocaravana juntament amb els empleats de l’empresa. S’elaborarà una acta de devolució (Check In), que hauran de signar l’empresa i el client. Els desperfectes que no constin en l’acta de lliurament, però que es detectin en el moment de retornar el vehicle, seran a càrrec del client i seran descomptats de la fiança.

6.3. Com a norma general, l’horari de lliurament i devolució serà de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00. Els horaris que apareguin en el contracte de lloguer es consideraran els acordats. Els dissabtes i diumenges només es podran realitzar lliuraments i devolucions si s’ha aconseguit un acord previ i baix cost addicional segons tarifa en vigor. El dia del lliurament i la devolució sumaran junts un dia, sempre que en total no se superin les 24 hores o només si les superen per causes imputables a l’empresa.

6.4. Els retards en la devolució, no autoritzats, seran penalitzats segons clausula 3.6. Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat, haurà de ser comunicada immediatament a l’empresa, perquè aquest l’accepti; en cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

6.5. Si el client desitja prolongar l’arrendament, haurà de sol·licitar-lo a l’empresa amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització del contracte. L’eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecta a les disponibilitats que en aquest moment tingui l’empresa, no assumint per tant estigui últim cap compromís previ cap.

6.6. Qualsevol alteració de les dates de lloguer, haurà de ser prèviament autoritzada per l’empresa. L’incompliment d’aquesta condició faculta a l’empresa, per a fer-se càrrec del vehicle o requerir-lo judicialment. L’empresa es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle, en qualsevol moment durant la vigència del contracte d’arrendament, si la seva utilització contravingués el que es disposa en el mateix o en les presents condicions generals.

6.7. En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual el client no sigui present en la inspecció d’aquest per causes imputables a ell, lliurament per bústia o no-disponibilitat, i s’apreciïn danys en el vehicle, el client accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’empresa .

6.8. El vehicle es retornarà net exterior i interiorment i amb els dipòsits d’aigües residuals buits. En cas contrari es cobrarà un suplement de 150 € + IVA, d’acord amb les tarifes establertes per a això, en concepte de neteja.

6.9. El fet d’omplir el dipòsit d’aigua potable amb dièsel o un altre combustible, o el dipòsit de dièsel amb aigua o un altre combustible (fins i tot BIODIÈSEL), implicarà una penalització de 650 € + IVA.

6.10. La no devolució de l’encaminador o el seu lliurament en malament estat comportarà una penalització de 180€ que es restaran de la fiança.

 

 1. Usos prohibits, obligacions de manteniment i protección.

7.1. El client reconeix que rep el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb les eines, pneumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat. Així mateix, es compromet a respectar en tot moment les obligacions i limitacions descrites en el vigent Codi de Circulació i s’obliga a:

 1. No permetre que ho condueixin altres persones més que ell mateix o les que expressament estiguin autoritzades.
 2. No portar més passatgers que els especificats en la documentació del vehicle (màx. 5 persones), així com transportar en la camper cap mena de mascota o animal sense l’autorització expressa de l’empresa. En cas de ser autoritzat el client a transportar mascota o animal haurà de retornar la camper lliure de pèls i olors.
 3. No rellogar o transportar persones amb finalitats comercials i qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.
 4. No transportar qualsevol tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics, inflamables o explosius ni encendre o utilitzar espelmes a l’interior del vehicle.
 5. No cedir el seu ús a tercers a títol gratuït o lucratiu i no auxiliar a delinqüents.
 6. No cometre delictes, encara que aquests sol siguin castigats segons la legislació vigent en el lloc dels fets.
 7. No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per alcohol, drogues, fatiga o malaltia, ús de medicaments, etc.
 8. No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat, ni participar amb el vehicle en proves esportives, de resistència, carreres o altres que puguin danyar-lo.
 9. No utilitzar-ho per a empènyer o remolcar altres vehicles o remolcs.
 10. No desprecintar o manipular el comptaquilòmetres, havent de comunicar immediatament a l’empresa qualsevol avaria d’aquest.
 11. Només està permès circular per ESPANYA, FRANÇA ANDORRA I PORTUGAL, resta d’Europa al taller més pròxim. El client haurà de comunicar que se circularà fora d’ESPANYA a fi de realitzar un càrrec addicional per a cobrir l’assistència en carretera, així com una ampliació de l’assegurança del vehicle. En cap cas es podrà circular fora d’aquests països.
 12. Queda expressament prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.
 13. Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no l’utilitzi i protegir-lo de la deterioració de les gelades, pedra o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir-li danys d’importància.
 14. Queda expressament prohibit al client variar qualsevol característica tècnica del vehicle, les claus, panys, equipament, eines i/o accessoris del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior, excepte expressa autorització escrita per part de l’empresa. En cas d’infracció d’aquest article, l’arrendatari correrà amb totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, havent d’abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins a la seva total reparació. En cas de pèrdua de les claus o de la documentació del vehicle, l’empresa carregués al client la quantitat de 170 € + IVA.

7.2. El vehicle s’ha de cuidar i tractar adequadament, així com tancar degudament. S’hauran de tenir en compte les normes tècniques, així com les disposicions determinants per a l’ús. S’haurà de controlar l’estat del vehicle en cada proveïment de carburant de combustible, sobretot el nivell d’aigua i oli, així com la pressió dels pneumàtics. El client es compromet a comprovar regularment si l’autocaravana de lloguer està en perfectes condicions per a circular amb seguretat. Si resultés danyat el vehicle a conseqüència d’un sobreescalfament degut a nivells baixos d’oli o refrigerant del motor, el client perdrà íntegrament la fiança.

7.3. Està prohibit fumar en tots els vehicles i encendre espelmes en el seu interior. Es podrà emportar mascota (només gossos) sempre que l’empresa hagi donat la seva autorització expressa sota les seves condicions. Les despeses de neteja, derivats de qualsevol incompliment, seran a càrrec del client. Així mateix, aquest últim haurà d’assumir les despeses derivades de la ventilació o l’eliminació de l’olor de tabac, incloent les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant algun temps degut a aquest motiu.

7.4. En cas de comprovar que s’han infringit les disposicions dels anteriors apartats 7.1., 7.2. i 7.3, l’arrendador podrà rescindir immediatament el contracte de lloguer, sol·licitar la devolució del vehicle i el client vindrà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament, així com les despeses que en els citats apartats es relacionen.

 

 1. Comportament a seguir en cas d’accident.

8.1. En cas d’accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, el client haurà d’informar immediatament la policia i a l’empresa. Fora de l’horari d’atenció al públic o en festiu, haurà de comunicar amb l’empresa en l’horari o dia d’obertura immediatament posterior a produir-se el contratemps. El client vindrà obligat a abonar tots els danys o perjudicis que provoquin la falta o el retard en la comunicació a l’empresa de qualsevol d’aquestes eventualitats.

8.2. Mai es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, excepte la “Declaració Amistosa d’Accidents”. El client haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que juntament amb els detalls de l’accident remetrà en el termini indicat a l’empresa. Notificar immediatament a les autoritats l’accident si existeix culpabilitat de la part contrària. El comunicat d’accident s’haurà de lliurar degudament emplenat i signat com a més tard en el moment de retornar el vehicle a l’empresa. El document haurà d’incloure el nom, l’adreça i telèfons de les persones implicades, les seves dades del permís de conduir, les dades del contrari amb el nom de la Companyia Asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats.

8.3. En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l’autoritat competent immediatament, comunicant-lo i remetent còpia de la denúncia a l’empresa, juntament amb les claus del vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

8.4. Fins i tot en danys sense contrari, independentment de la seva gravetat, el client haurà de redactar per a l’arrendador un ampli informe per escrit juntament amb un esbós. Si el client no elabora l’informe – no importa quina sigui la raó – i impedeix d’aquesta manera que la companyia d’assegurances pagui els danys, el client estarà obligat a abonar l’import corresponent íntegrament.

8.5. No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per a protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar en cas de ser necessari amb la Companyia d’Assistència en Carretera contractada amb l’Asseguradora de l’empresa.

8.6. En cas d’incompliment pel client d’alguna d’aquestes mesures, si són aplicable, l’empresa podrà reclamar al client els danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

 

 1. Defectes de la camper

9.1. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis del client per defectes no imputables a l’empresa.

9.2. En retornar el vehicle, el client haurà d’indicar per escrit a l’empresa els defectes que hagi detectat en la camper o el seu equipament una vegada iniciat el període de lloguer. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis en cas de defectes indicats amb posterioritat, tret que aquesta pretensió estigui motivada per un mal no evident.

 

 1. Reparacions i vehicle de canvi o substitució.

10.1. El desgast mecànic normal del vehicle l’assumeix l’empresa. Quan la durada del recorregut o l’estat de les carreteres l’aconsellin, es realitzaran les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial de la marca del xassís-motor.

10.2. El client vindrà obligat a detenir el vehicle al més aviat possible quan s’il·lumini qualsevol testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’empresa o amb la Companyia d’Assistència concertada per l’empresa i solo amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís-motor, excepte autorització expressa de l’empresa.

10.3. El client podrà encarregar aquelles reparacions que siguin necessàries per a garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle en el període de lloguer i que no superin els 150 €.Per a això, tan sols serà necessari comptar amb l’aprovació de l’empresa. Aquest últim assumirà les despeses de la reparació si se li fa lliurament de les factures originals i de les peces canviades, sempre que el client no respongui del mal segons l’apt. 11. Queden exclosos els danys que afectin els pneumàtics, les llandes, llunes i cristalls del vehicle ocorreguts durant el termini de durada de l’arrendament, que seran sempre i en qualsevol cas de compte del client. Igualment, qualsevol avaria i les reparacions degudes a defectes del sòl, paviment o asfaltat són responsabilitat del client. En cas que la reparació sigui superior a 150 € s’apliqués el que es disposa en l’apartat 10.5

10.4. En cas que una reparació d’aquestes característiques sigui necessària per causa imputable a l’empresa i el client no s’encarregui de solucionar-lo, aquest últim haurà d’indicar sense demora a l’empresa el desperfecte en qüestió i concedir un termini raonable per a la seva reparació. L’empresa no es responsabilitzarà de les

condicions específiques de cada país (p. ex. infraestructura), que comportin una demora a l’hora de realitzar la reparació.

10.5. En el cas de qualsevol avaria del vehicle o dels elements de l’habitacle, el client haurà de comunicar-lo immediatament a l’empresa de qui rebrà les instruccions oportunes per a la seva reparació.

10.6. En cas que sense cap culpa per part del client, la camper sofreixi greus danys, avaria que es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un període de temps superior a 48 hores o s’hagi de retirar de la circulació i el client es trobi dins de l’àmbit territorial de Catalunya, l’empresa, si tingués disponibilitat per a posar a la disposició del client en un termini màxim de 48 hores un vehicle de recanvi equivalent en el nombre de places o superior, quedaria exclosa una rescissió del contracte i per tant ha de ser acceptat pel client el nou vehicle, sense obligació per part de l’empresa d’indemnitzar els possibles perjudicis o danys causats al client.

10.7. En cas que sent culpable el client, la camper sofreixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s’hagi de retirar de la circulació, l’empresa podrà negar-se a oferir un vehicle de substitució. En aquest cas queda exclosa una rescissió del contracte per part del client, qui vindrà obligat a abonar la totalitat del preu de l’arrendament, a més de les despeses que la seva actuació hagués produït. Si l’empresa optés per posar a la disposició del client un vehicle de substitució, podrà cobrar-li al client les eventuals despeses derivades d’això.

 

 1. Responsabilitat de l’arrendatari, segur a tot risc.

11.1. Segons els principis de l’assegurança a tot risc, en cas de danys integrals, l’empresa eximirà al client de la responsabilitat dels danys materials soferts en el vehicle, amb una franquícia de NOU-CENTS EUROS (900 €), que haurà d’assumir el client.

11.2. El client, en cap concepte, quedarà eximit de les seves responsabilitats civils, administratives, penals o de qualsevol índole que siguin conseqüència d’un sinistre o comportament dolós o culpós.

11.3. L’eximent de la responsabilitat indicada en l’apartat 11.1, no tindrà efecte si el client omet alguna de les normes indicades en tots els punts de les clàusules 7 i 8.

11.4. L’exempció de responsabilitat de l’apt. 11.1 no procedirà en cas que el client hagi causat un mal de manera premeditada o negligent.

11.5. Així mateix, el client haurà de respondre en cas de comportament dolós o culpós en els següents casos:

 1. Si el client no respecta les normes i el codi de circulació vigent, del país on estigui circulant.
 2. Si els danys es deuen a una conducció temerària pels efectes de les drogues o l’alcohol.
 3. Si el client o el conductor, a qui l’empresa li ha deixat el vehicle, fuig en cas d’accident
 4. Si el client, en contra de l’obligació establerta en l’apt. 8, no avisa a la policia en cas d’accident, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del mal ni en l’abast d’aquest últim.
 5. Si el client infringeix altres obligacions de l’apt. 8, excepte en el cas que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del mal ni en l’abast d’aquest últim
 6. Si els danys es deuen a un ús prohibit en l’apt. 7.1.
 7. Si els danys es deuen a una infracció de l’obligació establerta en l’apt. 7.2.
 8. Si els danys els ha causat un conductor no autoritzat, a qui el client hagi deixat el vehicle.
 9. Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle (altura, ample, llarg)
 10. Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional.

11.6. El client respondrà de totes les despeses, taxes, multes i sancions relacionades amb l’ús del vehicle, que se li reclamin a l’empresa, excepte si es deu a causes imputables a aquesta última.

11.7. En cas de ser diversos els clients i/o conductors, tots aquests respondran en qualitat de deutors solidaris.

 

 1. Responsabilitat de l’arrendador.

12.1. L’empresa lliura el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari per al seu bon funcionament. L’empresa serà responsable de fallades mecàniques o avaries a causa de l’ús normal d’aquest, sent responsable enfront del client o els usuaris del vehicle de les despeses o perjudicis que se li puguin produir directament o indirectament a conseqüència de tals fallades o avaries.

12.2. Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l’empresa, no es pogués lliurar el vehicle en la data convinguda, això no donarà dret a cap indemnització a favor del client, excepte la devolució per part de l’empresa al client de la quantitat/és pagada/s fins a aquesta data en concepte de lloguer.

12.3. L’empresa no assumeix cap responsabilitat davant el client respecte a l’automòbil d’aquest, que es trobi en qualitat d’aparcament gratuït, en les dependències de l’empresa, o els seus limítrofs, durant el període de lloguer de l’autocaravana.

12.4. L’empresa només respondrà de manera limitada als danys previsibles establerts en el contracte, en la mesura que s’infringeixi una obligació el compliment de la qual sigui d’especial importància per a aconseguir l’objecte del contracte.

12.5. Les presents “Termes i Condicions Generals de Lloguer” vinculen a les parts des del moment inicial de fer la reserva i són part integrant del contracte d’arrendament de vehicles.

 

 1. Protecció de dades de caràcter personal.

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, Alquilovan, S.L. l’informa que les seves dades personals, tant els proporcionats per a la formalització del contracte com els recaptats durant la vigència dels serveis de lloguer, seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de protecció de Dades, creat i sota la responsabilitat d’aquesta empresa, amb domicili en carrer Comandant Benítez 35 local 3 08028 Barcelona, amb la finalitat de poder gestionar els serveis de lloguer de vehicles contractats, així com per a fins comercials com ara mantenir-li puntualment informat de totes aquelles ofertes, productes i promocions que puguin ser del seu interès, bé per correu electrònic o una altra manera equivalent.

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mig equivalent i de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per a ell va enviar de publicitat a través d’aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant petició dirigida a la següent adreça: [email protected]

Addicionalment, Alquilovan, S.L. l’informa que, en cas que es produeixi qualsevol tipus d’impagament amb motiu dels serveis de lloguer contractats per Vostè, i previ requeriment de pagament per part de Alquilovan, S.L., les dades relatives a aquest impagament podran ser comunicats a fitxers d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent en protecció de dades.

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant petició escrita al Dpto. d’Atenció al Client o a la direcció a dalt indicada.

 1. Jurisdicció.

En cas de litigis derivats o relacionats amb qualsevol dels actes relatius a la reserva o al contracte de lloguer de l’autocaravana, s’acorda que la jurisdicció sigui la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

En el cas de possible discrepància entre les versions espanyol/anglès de les presents condicions generals, prevaldrà la versió espanyola.